top of page
Yosef Guedalia.jpg
יוסף מלאכי גדליה ז״ל
istockphoto-641067732-1024x1024.jpg
Lior Sivan.jpg
ליאור סיון ז״ל
צילום מסך 2024-01-25 ב-12.19.56.png
PHOTO-2021-12-01-19-18-21.jpg
_7D_8826.jpeg
_7D_8768.jpeg
_7D_8436.jpeg
_7D_8396.jpeg
WhatsApp Image 2021-11-26 at 06.24.10 (2).jpeg
_7D_8815.jpeg
PHOTO-2021-12-01-19-22-34.jpg

  Running in Loving Memory of  
  Yosef z"l,  Lior z"l & Binyamin z"l  

Run Sign-Up

Jerusalem Marathon
March 8th, 2024 

Select a T-Shirt Size | בחר מידה לחולצה:
M/F | מין:
How am I participating? You can choose more than one! | איך אני משתתף? אפשר לבחור יותר מאפשרות אחת!

Health Declaration | הצהרת בריאות:

 

Please read and sign the release as per the Jerusalem Marathon regulations and DROR:

נא קרא וחתום על הנאמר בנוגע לנהלי מרתון ירושלים ודרו״ר:    

הצהרה: • מרתון הינו אירוע ספורט הדורש מאמץ גופני ניכר. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו. אני מבין כי השתתפותי במידה ואיני מוכן גופנית כראוי עלולה לסכן את בריאותי. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך למרוץ ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל אישורו לביצוע המאמץ. •אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי הוועדה המארגנת, עיריית ירושלים ומי מטעמה, וקבוצת דרו"ר דרך ריקי ורחלי, ז״ל,  בכל הנוגע לאחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המירוץ במהלכו או אחריו, ולרבות נזקי רכוש ו/או אבדן ציוד שייגרמו לי. מוסכם עלי שהגורמים המארגנים יהיו רשאים לקבל כל החלטה הנוגעת לביטול ו/או שינוי כלשהו במועדי המרתון או במסלולים או לביטול מלא ו/או חלקי של המרתון וזאת עקב תנאי מזג אוויר שיהיו צפויים לפני המרתון ו/או יתממשו בזמן קיום המרתון ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך. אני החתום מטה מתחייב שלא אתבע תביעת נזיקין את הגופים שהוזכרו לעיל. •אני מסכים לכך שמטה המרתון וגורמי החסות של מרתון ירושלים וקבוצת דרו"ר, ועיריית ירושלים, רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרתון, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את המרתון בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד (טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורהני  החתומ\ה על מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתע

Thanks for submitting!

This form no longer accepts submissions.

_7D_8355.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-40.jpg
_7D_8647.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-42.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-18-35.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-19-36.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-20-37.jpg
PHOTO-2021-10-31-19-51-09.jpg
bottom of page