top of page
277463381_5206361682748688_3641457718590
PHOTO-2021-12-01-19-18-21.jpg
_7D_8768.jpeg
_7D_8436.jpeg
_7D_8396.jpeg
PHOTO-2021-12-01-19-22-34.jpg
_7D_8815.jpeg
WhatsApp Image 2021-11-26 at 06.24.10 (2).jpeg

Sign-Ups for Marathon 2024
are LIVE now!
!רישום למרתון ירושלים 2024

Run Sign-Up 2024

Select a T-Shirt Size | בחר מידת חולצה:
M\F | זכר / נקבה:
How am I participating? You can choose more than one! | איך אני משתתף?

Health Declaration | הצהרת בריאות:

 

Please read and sign the release as per the Jerusalem Marathon regulations and DROR:

נא קרא וחתום על הנאמר בנוגע לנהלי מרתון ירושלים ודרו״ר:    

הצהרה: • מרתון הינו אירוע ספורט הדורש מאמץ גופני ניכר. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו. אני מבין כי השתתפותי במידה ואיני מוכן גופנית כראוי עלולה לסכן את בריאותי. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך למרוץ ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל אישורו לביצוע המאמץ. •אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי הוועדה המארגנת, עיריית ירושלים ומי מטעמה, וקבוצת דרו"ר דרך ריקי ורחלי, ז״ל,  בכל הנוגע לאחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המירוץ במהלכו או אחריו, ולרבות נזקי רכוש ו/או אבדן ציוד שייגרמו לי. מוסכם עלי שהגורמים המארגנים יהיו רשאים לקבל כל החלטה הנוגעת לביטול ו/או שינוי כלשהו במועדי המרתון או במסלולים או לביטול מלא ו/או חלקי של המרתון וזאת עקב תנאי מזג אוויר שיהיו צפויים לפני המרתון ו/או יתממשו בזמן קיום המרתון ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך. אני החתום מטה מתחייב שלא אתבע תביעת נזיקין את הגופים שהוזכרו לעיל. •אני מסכים לכך שמטה המרתון וגורמי החסות של מרתון ירושלים וקבוצת דרו"ר, ועיריית ירושלים, רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרתון, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את המרתון בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד (טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורהני  החתומ\ה על מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתע

Check this box:

Thanks for submitting!

PHOTO-2021-12-01-19-19-36.jpg
_7D_8355.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-40.jpg
_7D_8647.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-42.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-18-35.jpg
_7D_8826.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-09.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-20-37.jpg
bottom of page