top of page
WhatsApp Image 2021-11-26 at 06.24.03.jpeg
WhatsApp Image 2021-11-26 at 06.23.58.jpeg
PHOTO-2021-12-01-19-18-21.jpg
_7D_8768.jpeg
_7D_8436.jpeg
_7D_8396.jpeg
_7D_8826.jpeg
WhatsApp Image 2021-11-26 at 06.24.10 (2).jpeg
Sign Up Here to Join Team DROR at the Jerusalem Marathon 2023 through our "Raise Your Run" ProgramDROR is excited to bring back our "Raise Your Run" program. 

We are now offering two options for sign up: Either pay for your registration now or commit to a donation goal, hit it and then the run is on us!

Shirt Size - מידת חולצה

Health Declaration 

 

Please read and sign the release as per the Jerusalem Marathon regulations and DROR:     

 

הצהרה: • מרתון הינו אירוע ספורט הדורש מאמץ גופני ניכר. אני מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו. אני מבין כי השתתפותי במידה ואיני מוכן גופנית כראוי עלולה לסכן את בריאותי. אם סבלת או הנך חושד כי סבלת במהלך השבוע הסמוך למרוץ ממחלה כלשהי, לרבות חום, הפרעות במערכת העיכול או שיעול, יש להיוועץ ברופא לפני ההשתתפות בפעילות ולקבל אישורו לביצוע המאמץ. •אני מוותר בזאת על כל טענה כלפי הוועדה המארגנת, עיריית ירושלים ומי מטעמה, וקבוצת דרו"ר דרך ריקי ורחלי, ז״ל,  בכל הנוגע לאחריות לנזק כלשהו שייגרם לי, לרבות נזקי גוף שייגרמו לי טרם המירוץ במהלכו או אחריו, ולרבות נזקי רכוש ו/או אבדן ציוד שייגרמו לי. מוסכם עלי שהגורמים המארגנים יהיו רשאים לקבל כל החלטה הנוגעת לביטול ו/או שינוי כלשהו במועדי המרתון או במסלולים או לביטול מלא ו/או חלקי של המרתון וזאת עקב תנאי מזג אוויר שיהיו צפויים לפני המרתון ו/או יתממשו בזמן קיום המרתון ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך. אני החתום מטה מתחייב שלא אתבע תביעת נזיקין את הגופים שהוזכרו לעיל. •אני מסכים לכך שמטה המרתון וגורמי החסות של מרתון ירושלים וקבוצת דרו"ר, ועיריית ירושלים, רשאים להשתמש בתצלומים בהם אני מופיע במהלך המרתון, לפניו ובסיומו, לצרכי פרסום ויחסי ציבור וכן יהיו רשאים לשדר את המרתון בחלקו ו/או בשלמותו בכל מדיית שידור קיימת או שתהיה קיימת בעתיד (טלוויזיה, אינטרנט, סלולאר ו/או כל מדיה אחרת) , ללא תמורהני החתומ\ה על מטה מצהיר בזאת כי ידוע לי שאני מתע

Race Distance - איזה מקצה
_7D_8355.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-40.jpg
_7D_8647.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-42.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-18-35.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-19-36.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-20-37.jpg
_7D_8815.jpeg
PHOTO-2021-10-31-19-51-09.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-22-34.jpg
PHOTO-2021-12-01-19-20-37.jpg
bottom of page